Čovjek je jedinstveno biće na svijetu
Svaki je ljudski život neizmjerno važan i vrijedan.
Pravo na život je temeljno ljudskih prava.

Ljudska prava su prava svakog čovjeka u nekoj državi, koja su obično navedena u Ustavu dotične države.

Nakon toga je koncept ljudskih prava postepeno usvajan od različitih pojedinaca, ideologija, organizacija i država, da bi s vremenom dobio univerzalno značenje kodificirano u Općoj deklaraciji UN o pravima čovjeka iz 1948. godine.

 
Bez obzira na to, o ljudskim pravima ne postoji opći konsenzus. Iako se među ljudskim pravima spominju pravo na život, pravo na adekvatni životni standard, zabranu mučenja, slobodu izražavanja, slobodu putovanja, pravo na samoodređenje, pravo na obrazovanje te pravo na sudjelovanje u kulturnom i političkom životu, o opsegu i praktičnoj primjeni tih prava postoji cijeli niz sporova između pojedinaca, organizacija i država, od čega su najpoznatije debate o abortusu i smrtnoj kazni.
 
Dva najkorisnija izvora nam mogu biti:
 
 1. Opća deklaracija o pravima čovjeka UN-a iz 1948. godine, navodimo prvi članak: Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i trebaju jedno prema drugome postupati u duhu bratstva.
 2. Ustav Republike Hrvatske, navodimo četrnaesti članak: Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Svi su pred zakonom jednaki.
DEKLARACIJA USVOJENA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI UJEDINJENIH NARODA 1989. GODINE STUPILA NA SNAGU 1990. GODINE
 1. Sva djeca bez obzira na rasu, spol, vjeru, jezik, nacionalnost ili društveno porijeklo imaju jednako pravo uživati svoja prava.
 2. Djeca imaju pravo na sigurnost, posebnu zaštitu, brigu, razumijevanje i ljubav da bi se zdravo razvijala.
 3. Sva djeca imaju pravo na ime i nacionalnost, na slobodu izražavanja vlastitog mišljenja i na vjersko opredjeljenje.
 4. Sva djeca imaju pravo na odgovarajuću prehranu, zdravstvenu zaštitu, sigurno stanovanje i zdrav okoliš.
 5. Djeca s posebnim potrebama imaju pravo na posebnu brigu i naobrazbu, na prihvaćanje i ljubav.
 6. Djeca imaju pravo odrastati u prijateljskom obiteljskom okruženju s posebnom brigom za one koji nemaju obitelj.
 7. Sva djeca imaju pravo na igru i školovanje, druženje i razonodu.
 8. Djeca imaju pravo biti medu prvima koje treba zaštiti ili im pružiti pomoć kada im je potrebna.
 9. Djeca imaju pravo na zaštitu od svih oblika nasilja, na zaštitu od zanemarivanja, zlostavljanja, iskorištavanja i zapostavljanja prije odgovarajuće dobi.
 10. Sva djeca imaju pravo odrastati u svijetu razumijevanja, prijateljstva, sigurnosti i mira.
Rasprava

Podijelite se u skupine. Neka svaka skupina odabere pet prava djece pa nakon međusobnoga razgovora pronađe obrazloženja ako su u našoj zemlji ta prava poštivana ili ako nisu. Zapišite ih u obliku zaključaka. Na kraju usporedite zaključke svih skupina. Povedite raspravu o njima.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr