Prenošenje poruka
Poruka se prenosi zvukom i govorom
 
Prenositelji poruka:
knjiga
novine
radio
televizija
računalo
 
Primatelji:
čitateljica/čitatelj
pisac/čitatelj
govornik/govornica
slušateljica/slušatelj
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr