Tekućine
Tekućina ili kapljevina je tvar tekućeg agregatnog stanja. Takve tvari nemaju stalan oblik ali imaju stalan obujam jer su privlačne sile među njihovim molekulama slabije pa se mogu slobodnije gibati. Kapljevine, prema tome, lako mijenjaju oblik odnosno zauzimaju oblik posude u kojoj se nalaze. U kemiji se kapljevine označavaju s malim slovom L (eng. liquid). U periodnom sustavu elemenata najmanje je kapljevitih tvari, ali su zato vrlo rasprostranjene u prirodi.

Stariji naziv za kapljevinu je tekućina, međutim to je širi pojam koji uključuje sve tvari koje mogu teći, znači i plinove, tj. kapljevine jesu tekućine, ali obrat ne vrijedi. U svakodnevnom govoru se obično ne pazi na tu razliku u značenju.

Najrasprostanjenija, najpoznatija, najvažnija i najneophodnija kapljevina za čovjeka je voda. Ona čini oko 70% površine našeg planeta a i oko 65% našeg organizma tako da bez nje ne bi bilo ni života.

Tlak koji nastaje u tekućini zbog njene težine zove se hidrostatički tlak.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr