Slobodni pad
Slobodni pad je jednoliko ubrzano kretanje tijela uzrokovano djelovanjem Zemljine privlačne sile ili sile teže, kao i pojava težine tijela. Pri tome tijelo pri padu prevaljuje sve veće puteve, jer je brzina pada sve veča. Kao iznos ubrzanja uzima se ubrzanje gravitacijske sile i iznosi ~9,81 m/s² Pri tome za izračunavanje ostalih fizikalnih veličina koriste se formule za jednoliko ubrzano kretanje.

U slobodnom padu visina s koje tijelo pada se označava sa h, ubrzanje sa g, vrijeme sa t, a brzina sa v. Oznaka h, tu označava dakle put koji tijelo prevaljuje pri padanju.
 
Za brzinu se uzima iznos srednje ili prosječne brzine. v= √ 2gh
 
Ostale formule:

 
 
 
Zbog Zemljine rotacije ona je sferoidnog oblika, tj. spljoštena na polovima. Zbog toga što je djelovanje sile teže manje (zanemarivo manje) na večim udaljenostima od središta Zemlje gravitacijska sila je veća na ekvatoru nego na polovima. Uz to ovisno o geografskoj širini i dužini gravitacijska sila je različita čak i za pojedine djelove večih gradova.
 
Tu su prikazane precizne vrijednosti ubrzanja sile teže (gravitacijske sile), na nekim lokacijama u nekim gradovima Evrope i Afrike.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr