RIJEČ U RIJEČI

 

 

 

U riječi KORAK guli se jedna kora.
U riječi GORAK pružila se jedna gora.
U obje se riječi crveni rak.
U RIJEČI žabac krekeće jedna žaba.
U riječi VRABAC krije se otok Rabac.
U riječi BARBARA bućka jedan bara.
U riječi KOŠARA  spava sova  ušara ako zamijeniš jedno slovce.
Koje – pitanje je lako kao perce!

Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr