Apostoli
Jedni od prvih misionara kršÄ‡anstva. Apostoli najvišeg ranga su sveci Petar, Andrija, Jakov, Ivan, Filip, Bartolomej, Toma, Matej, Jakov Alfejev, Tadej, Šimun Kananaj i Juda, takozvanih dvanaest apostola.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr