Nukleinske kiseline
Nukleinske kiseline se razlikuju po kemizmu i ulozi u stanici. Dva osnovna tipa su:

DNK (deoksiribonukleinska kiselina) – sadrži deoksiribozu, spremište je genetičke informacije, uglavnom sadržana u jezgri

RNK (ribonukleinska kiselina) – sadrži ribozu, sudjeluje u ekspresiji informacija tijekom sinteze proteina, stvara se u jezgri
 
  • mRNK (glasnička RNK) – u jezgri sudjeluje u transkripciji genskog koda, potom se kroz jezgrinu ovojnicu premješta u citoplazmu, gdje sudjeluje u procesu translatacije
  • rRNK (ribosomska RNK) – uz ribosomske proteine je sastavni dio ribosoma
  • tRNK (transportna RNK) – ima ulogu prijenosnika aminokiselina do ribosoma gdje gradi polipeptidni lanac
Nukleinske kiseline su polimeri građeni od nukleotida i nose informaciju za mnoštvo proteina u stanici koji obavljaju raznolike funkcije. Svaki nukleotid je građen od šećera pentoze *riboza ili deoksiriboza, fosfatne skupine i baze vodika (pirimidinska ili purinska). Purinske baze su adenin i guanin, a pirimidinske citozin, timin i uracil. Razlikujemo dvije vrste nukleinskih kiselina DNA i RNA. Razlikuju se u šećeru (DNA - deoksiriboza, RNA - riboza) i bazama *RNA umjesto baze timin ima bazu uracil). Uvijek se sparuju baza adenin sa bazom timin *kod RNA baza adenin sa bazom uracil*, te baza citozin sa bazom guanin. itd.
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr