Gravitacija

Gravitacija je privlačna sila koja djeluje na sva tijela koja posjeduju masu a isto tako i na čestice bez mase poput fotona (svjetlosti). Isaac Newton je formulisao zakon gravitacije koji kaže: "Sila koja djeluje na tijela proporcionalna je proizvodu masa, a obrnuto proporcionalna njihovom međusobnom rastojanju na kvadrat."

G je gravitaciona konstanta i jedna od konstanti koju je najteže odrediti u fizici. Vrjednost konstante G je:

Prostor u kome djeluje sila gravitacije naziva se gravitaciono polje i ono je univerzalno za svako tijelo. Zakon gravitacije važi samo za dvije materijalne tačke.

1915. godine poznati naučnik Albert Einstein je objavio teoriju općega relativiteta koja je dala jedno novo značenje gravitaciji i njenom djelovanju na prostor. Prema teoriji općega relativiteta masivni objekti uzrokuju gravitaciju - deformaciju i krivljenje prostora. Kao posljedica deformacije prostora nastaju gravitacioni talasi. Efekti teorije općega relativiteta se primjete na velikim razdaljinama pogotovo kada se svjetlosti, u prolazu pokraj masivnih objekta u svemiru, krivi putanja usljed djelovanja gravitacije.

Newtonowa teorija o gravitaciji se ipak može koristiti i daje vrlo dobre rezultate pri proračunima.

Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr