Tlak
Gibanje molekula odražava se na graničnoj plohi tvari kao normalna sila, Fn , po jedinici površine te plohe s normalom n, tj. p = F n /A n . Sila se javlja kao posljedica promjene impulsa (količine gibanja) molekula pri sudaru sa stijenkom (ili npr. instrumentom za mjerenje tlaka) što je direktno  proporcionalno s brojem i brzinom molekula. 
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih // www.medioteka.hr // info@medioteka.hr